Dub kar roshani dena,
Koi suraj se sikh le,
Dosti kar ke dard lena,
Koi mujh se sikhle,
Sms pa kar “Reply” na karna
Koi aap se sikhle.