I hate u when u smile at me coz u make me crazy.
I hate u when u talk to me coz u make me run out of words.
I hate u when I see u coz u make me luv u more.