Agar kuch karna chahte ho toh doosro ke sath bhalai karo!

Agar kuch peena chahte ho toh apna ghussa piyo!

Agar kuch khana chahte ho toh apni buraiya khao!

Agar kuch lena chahte ho toh doosro ke gham lo!

Agar kuch dena chahte ho toh doosro ko khushiyan do!