Fesle sab chahat ke,
Bahut pehle ke hu chuke thay,
Nadamat ki gehraiyoon mein,
Mujhe utar jana tha!

Yeh na tha ke mujh mein,
Tere inkaar ki taab na thi,
Tujh se bicharne ke vasvasse,
Mujhe kab ke kha chuke thay.