May God remember U like Noah,
Favor U like Joseph,
Honor U like Mary,
Fight 4 U like Israelites
And prosper U like Abraham.

“Happy Father’s Day”