Duniya se jo dare, usse kayar kehte hain,
Duniya jisse dare, usse shayar kehte hain,
Biwi se jo dare, usse shohar kehte hain.