Boy : Bus, Train and ladki ek jaise hote hai. ek jatihai to dusri aa jati hai.

Girl : Auto, Taxi aur ladke ek jaise hote hai, ek bulao to 4 chale aate hai.