Kal kare so aaj kar,
Aaj kare so ab kar.
Kal kare so aaj kar,
Aaj kare so ab kar.
Abey karta hi rahega ko dhoyega kab?