Teacher: U have 2 score 90 % marks
Student: I will score 100 % marks
Teacher: Mazaaak kyon kartey ho?
Student : Suroo kisney kiya?