Tajmahal ki imarat her aashiq ko mohabbat ki misaal nazar aati hai.

 
Main kis kis ke liye taj banwaun mujhe to her ladki mumtaz nazar aati hai.