Tu chand mange mein chand dedu,
Tu raat mange mein raat dedu ,
Tu dil mange mein dil dedu,
Tu jaan mange,baas yaar
Bhik mange ki bhi ek limit hoti hai…..