Guldasta banana chaaha,
Par gul hi na mile.
Gul ki parwah na ki hamne,
Aap ke liye apna dil rakh diye.