Ghungat mein tujhe dekha,
To deewana hua,
Sangeet ka tarana hua,
Masti ka mastana hua,
Jaise hie ghungat uthaya,
Is duniya se ravana hua!