U may b out of my nazar,
But u r not out of my dil.
U may b out of my reach,
But u r not out of my soch.
I may b kuch bi nahin 2 u,
But u’re always sab kuch 2 me!