Tika hos nidhar ma,
Jamara hos kanma,
Sukha hos pariwar ma,
Shanti hos desh ma,
Pura hos manokamana,
Yehi cha Vijaya Dashami 2064,
Ko suvakamana.