Agär Rùk Jåyé Mèrì “Dhärkån” Tù Issè Màut Nà Sämjhnä.

Kàyì Bàr Aìså Høwå Hè Tùjhè “Yääd” Kårtè Kårtè…