Héårt ìs §pécìål wørd før LØVÉ

LØVÉ ìs §pécìål wørd før CÅRÉ

CÅRÉ ìs §pécìål wørd før FRìÉÑD

FRìÉÑD ìs §pécìål wørd før Yøù

&

Yøù are §pécìål før mé…
Happy HEART’s Day